ردیف مراکز طرف قرارداد با کلینیک دندانپزشکی  زهره
۱ بیمه ایران
۲ بیمه معلم
۳ بیمه سامان
۴ بیمه ملت
۵ بیمه رازی
۶ بانک مرکزی
۷ بانک صنعت و معدن
۸ شرکت توسعه رفاه کیش
۹ بیمه میهن
۱۰ شرکت رمیس
۱۱ بانک ملی
۱۲ بانک کشاورزی
۱۳ بانک رفاه
۱۴ روزنامه ایران
۱۵ زیبا موج نوین
۱۶ آتبه سازان حافظ